PŁACE i KADRY

Moduł CDN Optima Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodne z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia ich wysokości m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności lub stażu pracy.

W module Płace i Kadry dostępne są deklaracje podatkowe PIT-11, PIT-40, IFT-1/1R, PIT-4R, PIT-8AR z możliwością wyliczenia i wysłania przelewów miesięcznych zaliczek podatku do Urzędu Skarbowego.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł Płace i Kadry umożliwia przygotowanie deklaracji do PFRON: WN-D i WN-U wraz z imiennymi załącznikami (odpowiednio INF-D-P bądź INF-U-P) w postaci elektronicznej oraz zaimportowanie tych deklaracji do programu SODiR Offline.

Program dostępny jest w dwóch wersjach.

Moduł podstawowy - Płace i Kadry umożliwia:

 • roczne ograniczanie podstawy składek emerytalno-rentowych,
 • możliwość modyfikacji danych podatkowych: progów, kosztów uzyskania, ulg podatkowych, zaniechania podatku,
 • export/import danych kadrowych pracowników i informacji o ich czasie pracy do i z arkusza kalkulacyjnego (MS Office Excel lub Open Office Calc),
 • odnotowywanie czasu pracy na trzy sposoby (w tym metoda uproszczona - wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc),
 • zgodne z przepisami rozliczanie różnorodnych nieobecności, m.in. zwolnień lekarskich, urlopów, kontrolę stopnia wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika,
 • rozliczanie wszystkich typów umów cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami,
 • możliwość wyliczenia kwoty umowy zlecenia od wartości netto do wartości brutto z poziomu formularza umowy,
 • wyliczanie wynagrodzenia akordowego,
 • obsługa udzielanych na poczet wynagrodzeń zaliczek opodatkowanych (brutto) i nieopodatkowanych (netto),
 • system pożyczek - podział pożyczek na ratę kapitałową oraz odsetki, z możliwością oddzielnego księgowania,
 • seryjne wyliczanie wypłat w ramach danej listy płac dla wszystkich lub tylko wybranych pracowników,
 • seryjne wypłacanie dla zaznaczonych pracowników wybranego dodatku na liście dodatkowych wypłat,
 • podział wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika na wypłatę gotówkową i przelew na konto bankowe,
 • korekty do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie również anulowanych wypłat w pierwotnej postaci,
 • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zawsze zgodnych z obowiązującymi wzorcami formularzy,
 • sporządzanie deklaracji dla PFRON,
 • wyliczanie składek ZUS i deklaracji dla właścicieli,
 • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli, wraz z wymaganymi załącznikami,
 • możliwość zaimportowania danych pracowników z programu Płatnik, co jest dużym ułatwieniem przy rozpoczynaniu pracy z CDN OPT!MA, niezależnie od tego, z jakiego oprogramowania Użytkownik korzystał wcześniej.

CDN Optima Płace i Kadry

Moduł rozszerzony - Płace i Kadry Plus zawiera dodatkowo:

 • obsługę firm mających rozbudowaną strukturę organizacyjną (drzewiasta struktura wydziałów),
 • ścisłe powiązanie listy płac z wybranym wydziałem (domyślne filtrowanie pracowników, z listy płac uwzględniające wydział oraz symbol wydziału użyty w numeracji),
 • skomplikowane systemy wynagrodzeń dla wypłat liczonych wg 13 algorytmów, uwzględniające:
 • dowolny wybór składników wynagrodzenia do postawy oraz wskazanie okresu, z jakiego mają być brane pod uwagę,
 • definiowanie różnorodnych podstaw obliczeniowych,
 • konstruowanie rozbudowanych wzorów wyliczających dodatki,
 • zastosowanie dowolnej liczby wzorców płacowych, stałych okresowych, operatorów matematycznych, współczynników liczbowych, funkcji warunkowych, funkcji odwołujących się do czasu pracy, nieobecności, indywidualnie przypisanych pracownikom atrybutów,
 • automatyczne okresowe naliczanie składników wynagrodzenia oraz rozliczanie nadgodzin - kontrola częstotliwości wypłacania składników wynagrodzenia należnych rzadziej niż co miesiąc, takich jak premie kwartalne, czy trzynastki; dowolne ustalanie długości okresu rozliczeniowego nadgodzin (liczby miesięcy) dla poszczególnych grup zatrudnionych,
 • możliwość importu informacji o czasie przepracowanym, rejestrowanych za pomocą czytników RCP,
 • odnotowanie w kalendarzu obecności pracownika do 6. wejść/wyjść w obrębie doby (wersja podstawowa PiK umożliwia rejestrację tylko jednego wejścia/wyjścia),
 • definiowanie stref dla kalendarzy - jakościowe zróżnicowanie czasu pracy mające odzwierciedlenie również podczas naliczania wynagrodzenia,
 • opis analityczny - bardzo szczegółowy opis listy płac, tworzony automatycznie w oparciu o predefiniowane w kadrach schematy, z możliwością dodatkowej edycji w elementach wypłaty; umożliwia predekretowanie kosztów wynagrodzeń wg różnych kryteriów,
 • możliwość wykorzystania opisu analitycznego w schematach księgowych modułu Księga Handlowa CDN OPTIMA oraz w module Controlling systemu CDN XL,
 • atrybuty, czyli cechy, za pomocą, których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolna liczbę dodatkowych informacji. Możliwość opisania pracownika dowolnymi niestandardowymi atrybutami (cechami) i zastosowanie ich przy definiowaniu składników wynagrodzenia pozwoli na odpowiednie sparametryzowanie naliczania wynagrodzeń i ułatwia konfigurowanie płac. Wprowadzenie atrybutów zwiększa dodatkowo możliwości systemu w zakresie raportowania i filtrowania pracowników,
 • pełna obsługa Kas Zapomogowo-Pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie,
 • zastosowanie szeregu operacji seryjnych dotyczących danych kadrowych i płacowych, np.:
  • możliwość seryjnego modyfikowania pól na kartotekach wybranych pracowników, np. stawki zaszeregowania, wymiaru etatu, kodu ubezpieczenia,
  • seryjne przypisanie i modyfikacja związanych z etatem dodatków dla zaznaczonych pracowników,
  • seryjne dodawanie akordów wybranym pracownikom,
  • seryjne wyliczanie limitów urlopowych i seryjna rejestracja nieobecności.

CDN Optima Płace i Kadry

CDN OPTIMA Płace i Kadry można zintegrować również z systemem CDN XL, korzystając z dodatkowego modułu synchronizacji. Moduł ten nazywa się wtedy CDN Kadry i Płace XL.