ŚRODKI TRWAŁE, KASA/BANK, BIURO RACHUNKOWE

Moduł Środki Trwałe - moduł pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Automatycznie generuje wszystkie dokumenty związane z rozliczeniem i ewidencją środków trwałych.

Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach Użytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne (metoda liniowa, degresywna, jednorazowa) oraz plan amortyzacyjny.

Program uwzględnia szczególne przypadki amortyzacji: amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego. Do opisu środka trwałego Użytkownik może wykorzystać dowolnie definiowane atrybuty/cechy. Pozwalają one np. określić miejsce użytkowania środka trwałego.

Moduł pozwala na prowadzenie i drukowanie ewidencji wyposażenia, która wymagana jest rozporządzeniem w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

CDN Optima Środki Trwałe

Program posiada kompletną księgę inwentarzową, umożliwiającą m.in.:

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 
  • rejestrację "historii" środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości,
  • tworzenie planu amortyzacji środka trwałego, zarówno dla typowych jak i dla niestandardowych okresów obrachunkowych,
  • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
  • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych,
  • swobodny opis środków trwałych za pomocą definiowanych atrybutów.

Sprawnie zarządzana firma to taka, której kadra zarządzająca ma w każdej chwili dostęp do aktualnych informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, ponoszonych kosztów czy stanu bieżących należności i zobowiązań.

Rozliczaj dokumenty, także te w walutach obcych, planuj wydatki, analizuj płynność finansową firmy - CDN OPTIMA Kasa/Bank, to znacznie więcej niż tylko prosta ewidencja wydatków i wpływów.

Korzystając z modułu Kasa/Bank można znaleźć odpowiedzi na pytania:

Funkcjonalność modułu Kasa/Bank obejmuje również:

CDN Optima Kasa Bank 

Moduł Kasa/Bank zawiera kompletne dane o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie w postaci bieżących analiz wpływów i wydatków oraz precyzyjnych prognoz przepływu środków pieniężnych przechowywanych w preliminarzu płatności. Takie prognozy stanowić mogą bardzo mocny instrument w rękach planistów, menedżerów i właścicieli firm.

Moduł CDN OPTIMA Kasa/Bank dostępny jest również w wersji rozszerzonej Kasa/Bank Plus, który dodatkowo daje możliwość prowadzenia magazynu walut.

Kasa/Bank Plus dedykowany jest firmom korzystającym z rozliczeń w walutach obcych, które potrzebują prowadzić bieżącą wycenę operacji na rachunkowach bankowych oraz wyodrębnionych kasach walutowych posiadanych środków, w przeliczeniu na walutę polską.
 

Moduł Biuro Rachunkowe dzięki możliwościom funkcjonalnym oraz własnemu interfejsowi staje się niezbędnym narzędziem w pracy każdego biura. Moduł ten stanowi panel wspierający codzienną pracę operatora, w odniesieniu do wielu lub wszystkich obsługiwanych baz (Klientów).

Biuro Rachunkowe jest modułem w pełni zintegrowanym z programem CDN OPTIMA, dzięki czemu dane wprowadzane do programu są na bieżąco synchronizowane, a operator może rozpocząć pracę w wybranej bazie CDN OPTIMA bez konieczności dodatkowego logowania.

CDN Optima Biuro Rachunkowe

CDN Optima Biuro Rachunkowe umożliwia:

CDN Optima Biuro Rachunkowe 

Moduł Biuro Rachunkowe usprawnia codzienną pracę. Analizy, jakie można przygotować w module, mogą być pomocne zarówno w przygotowaniu informacji dla Klienta, jak również w sprawdzaniu rentowności współpracy z danym klientem. CDN OPTIMA w połączeniu z modułem Biuro Rachunkowe to doskonałe narzędzie pracy dla każdego biura.

CDN Optima Biuro Rachunkowe